Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LABARA CABLES s.r.o. od 1.6.2014

IČ: 283 40 965
sídlo: Velká Bíteš - Jindřichov 20, PSČ 595 01

1. Rozsah a platnost obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti LABARA CABLES s.r.o. (dále jen jako „prodávající") třetím osobám (dále jen jako „kupující) vznikající na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy nebo samostatné Kupní smlouvy (dále také jako „Smlouva").

1.2 Jednotlivá ustanovení uzavřených Smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané Smlouvy. Pro Rámcovou kupní smlouvu odkazující na tyto VOP upravující podmínky či určité smluvní meze pro dílčí kontrakty sjednávané na jejím základě (dále jen „Rámcová smlouva") platí, že prodávající i kupující považují tyto VOP za nedílnou součást nejen Rámcové smlouvy, ale i jednotlivých realizačních smluv uzavíraných na jejím základě, ledaže by mezi stranami bylo ujednáno jinak.

1.3 Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí českým právem.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1 Kupující podnikatel předkládá v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy s prodávajícím doklady o své právní subjektivitě, svém oprávnění podnikat (právnická osoba kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně, a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.

2.2 Jednotlivé Kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané v návaznosti na Rámcovou smlouvu jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího.

2.3 Závazná objednávka kupujícího by měla obsahovat:

identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,
přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.)
požadovaný termín dodání zboží
číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.

Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.

2.4 Písemným přijetím závazné objednávky kupujícího prodávajícím je uzavřena platná Smlouva.

2.5 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.6 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 2.2 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání nebo předání objednaného zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle čl. 2.4 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.

3. Práva a povinnosti stran Smlouvy

Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).

4. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

4.1 Místem dodání zboží je sídlo či místo podnikání kupujícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

4.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v místě podnikání prodávajícího či v místě dojednaném Smlouvou nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.

4.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.4 V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v místě podnikání prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje hůlkově vyplněné jméno a příjmení přebírající osoby, její podpis, datum převzetí a viditelný otisk razítka kupujícího či číslo občanského průkazu přebírající osoby.

4.5 Dodací list by měl dále obsahovat označení prodávajícího, jakož i konkrétní osoby předávající zboží, množství a druh předávaného zboží, funkci osoby předávající a přebírající a uvedení oprávnění k příslušnému úkonu, případné vyznačení vad předávaného zboží zjištěných dle následujících odstavců.

4.6 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 2121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen jako „OZ"), a případně vady zjištěné při vynaložení odborné péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 3 prac. dnů, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

4.7 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce nebo samotným prodávajícím je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě do 3 prac. dnů o této skutečnosti informovat prodávajícího (v případě dodání objednaného zboží přímo prodávajícím informuje kupující prodávajícího osobně v místě předání zboží).

4.8 Prodávající si vyhrazuje dodat zboží s odchylkou +/- 5 % z objednaného množství jednotlivých položek zboží. Fakturace bude odpovídat dodanému množství s tolerancí měřicích přístrojů +/- 1 %. Zjištěné rozdíly v délce spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.

5.Dodací lhůty

5.1 Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě dodáno v následujících lhůtách:

a) zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí závazné objednávky od prodávajícího,

b) zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to do 3 pracovních dnů po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

5.2 Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem, je však povinen o tom v přiměřené lhůtě informovat předem kupujícího.

5.3 Prodávající může v závislosti na dodatečné dohodě s kupujícím dodat zboží po částech a kupující je povinen takové částečné plnění přijmout.

5.4 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 8.2 těchto VOP tím není dotčeno.

6. Kupní cena

6.1 Kupní cena zboží je stanovena prodávajícím v Cenové nabídce.

6.2 Ceny zboží v Cenové nabídce jsou uváděny bez DPH. Rozhodnou cenou je cena uvedená ve faktuře.

6.3 Mimo kupní ceny je na faktuře zvlášť uvedená cena obalů užitých v souladu s čl. 10 těchto VOP.

7. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

7.1 Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy a nadstandardního balení zboží:

a) platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího či k rukám prodávajícího při převzetí zboží přímo od prodávajícího ve sjednaném místě dodání,

b)platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c) platbu zálohově předem na základě proforma faktury,

d) platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce nebo,

e) platbu inkasem zřízeným ve prospěch prodávajícího.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

7.2 Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího. Za okamžik zaplacení kupní ceny se v případě placení v hotovosti nebo prostřednictvím poštovní poukázky považuje datum převzetí příslušné částky prodávajícím.

7.3 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

7.4 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzva k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována, avšak doba dodání se prodlužuje o dobu od doručení proforma faktury kupujícímu do připsání platby na účet prodávajícího.

7.5 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek, vyjma případů popsaných v čl. 10 VOP:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti plnění prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,

b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

7.6 Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu).

7.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

8. Sankce a zrušení Smlouvy

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

8.2 V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delší než 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud zcela nezaplaceného zboží.

8.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou závazků vůči prodávajícímu je prodávající rovněž oprávněn přerušit dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po dobu takového přerušení není prodávající v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s úhradou závazků vůči prodávajícímu se termín dodání zboží prodlužuje.

8.4 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne. Pokud si kupující přes skutečnost, že je mu to prodávajícím umožněno, nepřevezme zboží ani do 30 dnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn požadovat od 31. dne prodlení náklady za skladování ve výši 0,05 % z ceny nepřevzatého zboží za každý i započatý den prodlení.

8.5 Kterákoliv ze smluvních stran je před poskytnutím byť částečného plnění oprávněna Smlouvu zrušit, s tím, že je povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 50 % Smlouvou sjednané kupní ceny s DPH. Účinky zrušení Smlouvy nastávají doručením písemného odstoupení a připsáním odstupného na účet druhé smluvní strany.

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující je oprávněn vyměnit či vrátit bezvadné zboží v originálním balení jen na základě dohody s prodávajícím, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené. Načatá balení, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

10. Obaly

10.1 Pro přepravu, manipulaci a skladování zboží používá prodávající takové obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného zboží (dále jen „obaly"). Pokud si kupující v závazné objednávce, na jejímž základě je uzavřena Smlouva, nevymíní zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem a druh obalu je proto obvyklý pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.

10.2 Při přepravě, manipulaci a skladování zboží je nutné chránit veškeré zboží a expediční obaly proti vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.

10.3 Prodávající vykupuje zpět pouze ty obaly, které byly dodány s jím dodaným zbožím.

10.4 Cena vykupovaných obalů poskytnutá prodávajícím je stanovena v závislosti na časovém úseku, ve kterém je kupující poskytne k odkupu a její výše je uvedena ve Smlouvě resp. příloze k ní.

10.5 Lhůta pro výkup obalů je maximálně 11 měsíců od dodání zboží, s nímž byly obaly dodány. Po uplynutí této lhůty již nelze obaly vykoupit.

10.6 Obaly je nutné vracet nepoškozené a čisté, nesmí být přeznačovány. A kupující je povinen vždy uvádět číslo či označení faktury, na níž byly obaly společně se zbožím fakturovány.

10.7 Vyúčtování výkupní ceny provede prodávající vystavením dobropisu. Splatnost vystaveného dobropisu bude totožná s běžnou splatností faktur vystavovaných kupujícímu a bude vyrovnán buď přímou finanční platbou, nebo zápočtem pohledávek.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.labaracables.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www.labaracables.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

11.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

11.3 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách.

11.4 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

11.5 Smluvní strany v souladu s § 564 OZ tímto vylučují možnost změnit obsah právního jednání projevem vůle v jiné než písemné formě.

11.6 Smluvní strany, které jsou podnikateli, v souladu s § 558 odst. 2 OZ tímto vylučují přednost obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví, před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

11.7 Smluvní strana, která jedná nepoctivě a jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod za situace, kdy uzavření smlouvy se jeví jako vysoce pravděpodobné, je v souladu s § 1729 odst. 2 OZ povinna nahradit druhé straně škodu odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

11.8 Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

11.9 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2014.

Reklamační řád společnosti Labara Cables s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tento reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti za vady a možnosti, podmínky a způsob uplatnění nároků kupujícího z odpovědnosti za vady u zboží prodaného společností:

LABARA CABLES s.r.o., IČ: 283 40 965
Velká Bíteš – Jindřichov 20, PSČ 595 01
(dale jen „prodávající").

I.2. V případě otázek neupravených tímto reklamačním řádem se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném v okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy. Pokud je kupujícím spotřebitel, použijí se dle § 262/4 obchodního zákoníku přiměřeně ustanovení směřující k ochraně spotřebitele.

II. Odpovědnost a povinnosti prodávajícího

II.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti stranami ve smlouvě smluvené. V případě absence určení jakosti a vlastností ve smlouvě, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež jsou obvyklé nebo odpovídají účelu, který pro použití věci uvádí výrobce, dodavatel či prodávající. V případě, že zboží je dodáno podle vzorku, odpovídá prodávající za shodu dodaného zboží s tímto vzorkem.

II.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, případně pokud tak neučiní, tak v okamžiku kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Zároveň odpovídá za vady, které se stanou se zjevnými až po výše uvedené době, ale je nepochybné, že se na zboží vyskytovaly již v uvedené době.

II.3. Pokud ze smlouvy vyplývá, že prodávající je povinen zboží kupujícímu odeslat, odpovídá prodejce za vady, které má zboží v okamžiku předání prvnímu dopravci.

II.4. Prodávající se dále zavazuje, že zboží jím prodané bude mít po určitou dobu ve smlouvě smluvené vlastnosti nebo bude použitelné ke smluvenému účelu.

II.5. Není-li přímo ve smlouvě nebo v jiném smluvním dokumentu uvedeno jinak, za dobu stanovenou dle čl. II.4 se má lhůta 1 měsíce, pokud je kupující spotřebitelem 24 měsíců, a počíná běžet od převzetí zboží. V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná záruční doba běžet okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít.

II.6. Uplynutím lhůty stanovené v čl. II.5 zaniká právo kupujícího domáhat se odpovědnosti prodávajícího za vady.

II.7. Pro uplatnění vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí všechna následující ustanovení (povinnosti kupujícího, nároky z vad zboží, postup při vyřízení reklamace, vyloučení odpovědnosti za vady) tohoto reklamačního řádu upravující uplatňování nároku z odpovědnosti prodávajícího za vady (dále též „reklamace").

III. Povinnosti kupujícího

III.1. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem ještě před objednáním zboží a svých nároků se domáhat dle jeho ustanovení.

III.2. Kupující je povinen při převzetí zboží ihned prohlédnout a upozornit prodávajícího na vady dodávaného zboží, jež jsou zjistitelné při takovéto prohlídce. O takto zjištěných vadách sepíše zástupce kupujícího záznam, s uvedením data a místa přejímky, popisu zjištěných vad a podpisy zástupců obou smluvních stran.

III.3. V případě vad, jež nejsou zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen písemně o nich informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění této vady.

III.4. Okamžikem zjištění vady je kupující povinen zboží uložit odděleně a dále jej nepoužívat.

III.5. Za řádné splnění informační povinosti stanovené v tomto řádu se považuje oznámení obsahující:

Identifikaci kupujícího (název, IČ, adresa)
Specifikaci reklamovaného zboží (název, typ, výrobní číslo, apod.)
Číslo faktury, kterou bylo vadné zboží prodávajícím účtováno
Datum, kdy bylo zboží dodáno a kdy byla vada zjištěna
Přesný popis vady
Označení důkazů, kterými je vada prokázána (fotografie, vzorek apod.)
Uvedení nároku, který na základě vady zboží kupující uplatňuje (oprava zboží, dodání náhradního zboží, přiměřená sleva z ceny věci)
Spojení na kontaktní osobu

III.6. V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady a na zboží následně nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace, náklady na vrácení zboží kupujícímu, či případné náklady na skladování nebo likvidaci zboží.

III.7. Při odstranění vad prodávajícím dodáním náhradního zboží za zboží vadné, je kupující povinen vrátit prodávajícímu vadné zboží.

IV. Nároky z vad zboží a postup vyřízení reklamace

IV.1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě. Pro účely reklamace dle tohoto reklamačního řádu se má za přiměřenou lhůtu taková, kterou určí prodávající s ohledem na závažnost vady, jinak lhůta 30 dnů.

IV.2. Při uznání reklamace jako oprávněné má kupující přednostně nárok na odstranění vady dodáním chybějícího nebo náhradního zboží v rozsahu zboží vadného.

IV.3. Kupující je povinen spolu s vytčením vad zboží uvést způsob požadovaného odstranění vad zboží. Zvolený nárok nemůže kupující v průběhu reklamace měnit.

IV.4. Pokud má být provedena oprava vadného zboží a prodávající usoudí, že oprava je náročnější než dodání náhradního zboží, má právo kupujícím uplatněný nárok změnit a namísto opravy dodat náhradní zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny.

IV.5. V souvislosti s odpovědností za vady není prodávající povinen vyřizovat reklamace a odstraňovat bezplatně vady zboží na jiném místě, než v místě k tomu určeném. Kupující je před odesláním zboží povinen dohodnout se s prodávajícím na místě, kam bude zboží zasláno nebo kde bude provedeno posouzení reklamace.

IV.6. Neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě stanovené dle IV.1, má kupující nárok na slevu z kupní ceny a náhradu nákladů na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu.

IV.7. Náklady na dodání opraveného, náhradního nebo doplněného zboží kupujícímu hradí při uznané reklamaci prodávající.

IV.8. Pokud je kupujícím spotřebitel a smlouva byla uzavřena pomocí prostředků pro komunikaci na dálku, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

V. Vyloučení odpovědnosti za vady

V.1. Prodávající neodpovídá za vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

V.2. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující nesplnil povinnost stanovenou dle čl. III.2, III.3 a III.4 tohoto řádu. Prodávající v takovém případě neodpovídá ani za případnou vzniklou škodu.

V.3. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo zanedbáním odborné péče. Dále se nevztahuje na vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady zboží vzniklé chybnou údržbou, použitím nevhodných provozních prostředků či nedodržením provozních předpisů (např. o přepravě, manipulaci, skladování, umístění), nadměrným namáháním, chemickými a elektrolytickými vlivy, v důsledku vyšší moci, násilného poškození apod.

VI. Doplňující ustanovení

VI.1. Tento reklamační řád nabývá platnosti od 1. 4. 2013.

VI.2. V návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku je prodávající oprávněn provést jednostranně změny nebo úpravy tohoto reklamačního řádu. Prodávající na tuto změnu upozorní kupujícího v rámci webové prezentace www.labaracables.cz v časovém předstihu. Pokud kupující nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy reklamčního řádu písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněného nebo upraveného reklamačního řádu, považuje se taková změna za kupujícím odsouhlasenou.