• CS
 • DE
 • PL
 • EN
 

Reklamační řád společnosti Labara Cables s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tento reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti za vady a možnosti, podmínky a způsob uplatnění nároků kupujícího z odpovědnosti za vady u zboží prodaného společností:

LABARA CABLES s.r.o., IČ: 283 40 965
Velká Bíteš – Jindřichov 20, PSČ 595 01
(dale jen „prodávající“).

I.2. V případě otázek neupravených tímto reklamačním řádem se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném v okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy. Pokud je kupujícím spotřebitel, použijí se dle § 262/4 obchodního zákoníku přiměřeně ustanovení směřující k ochraně spotřebitele.

II. Odpovědnost a povinnosti prodávajícího

II.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti stranami ve smlouvě smluvené. V případě absence určení jakosti a vlastností ve smlouvě, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež jsou obvyklé nebo odpovídají účelu, který pro použití věci uvádí výrobce, dodavatel či prodávající. V případě, že zboží je dodáno podle vzorku, odpovídá prodávající za shodu dodaného zboží s tímto vzorkem.

II.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, případně pokud tak neučiní, tak v okamžiku kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Zároveň odpovídá za vady, které se stanou se zjevnými až po výše uvedené době, ale je nepochybné, že se na zboží vyskytovaly již v uvedené době.

II.3. Pokud ze smlouvy vyplývá, že prodávající je povinen zboží kupujícímu odeslat, odpovídá prodejce za vady, které má zboží v okamžiku předání prvnímu dopravci.

II.4. Prodávající se dále zavazuje, že zboží jím prodané bude mít po určitou dobu ve smlouvě smluvené vlastnosti nebo bude použitelné ke smluvenému účelu.

II.5. Není-li přímo ve smlouvě nebo v jiném smluvním dokumentu uvedeno jinak, za dobu stanovenou dle čl. II.4 se má lhůta 1 měsíce, pokud je kupující spotřebitelem 24 měsíců, a počíná běžet od převzetí zboží. V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná záruční doba běžet okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít.

II.6. Uplynutím lhůty stanovené v čl. II.5 zaniká právo kupujícího domáhat se odpovědnosti prodávajícího za vady.

II.7. Pro uplatnění vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí všechna následující ustanovení (povinnosti kupujícího, nároky z vad zboží, postup při vyřízení reklamace, vyloučení odpovědnosti za vady) tohoto reklamačního řádu upravující uplatňování nároku z odpovědnosti prodávajícího za vady (dále též „reklamace“).

III. Povinnosti kupujícího

III.1. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem ještě před objednáním zboží a svých nároků se domáhat dle jeho ustanovení.

III.2. Kupující je povinen při převzetí zboží ihned prohlédnout a upozornit prodávajícího na vady dodávaného zboží, jež jsou zjistitelné při takovéto prohlídce. O takto zjištěných vadách sepíše zástupce kupujícího záznam, s uvedením data a místa přejímky, popisu zjištěných vad a podpisy zástupců obou smluvních stran.

III.3. V případě vad, jež nejsou zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen písemně o nich informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění této vady.

III.4. Okamžikem zjištění vady je kupující povinen zboží uložit odděleně a dále jej nepoužívat.

III.5. Za řádné splnění informační povinosti stanovené v tomto řádu se považuje oznámení obsahující:

 • Identifikaci kupujícího (název, IČ, adresa)
 • Specifikaci reklamovaného zboží (název, typ, výrobní číslo, apod.)
 • Číslo faktury, kterou bylo vadné zboží prodávajícím účtováno
 • Datum, kdy bylo zboží dodáno a kdy byla vada zjištěna
 • Přesný popis vady
 • Označení důkazů, kterými je vada prokázána (fotografie, vzorek apod.)
 • Uvedení nároku, který na základě vady zboží kupující uplatňuje (oprava zboží, dodání náhradního zboží, přiměřená sleva z ceny věci)
 • Spojení na kontaktní osobu

III.6. V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady a na zboží následně nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace, náklady na vrácení zboží kupujícímu, či případné náklady na skladování nebo likvidaci zboží.

III.7. Při odstranění vad prodávajícím dodáním náhradního zboží za zboží vadné, je kupující povinen vrátit prodávajícímu vadné zboží.

IV. Nároky z vad zboží a postup vyřízení reklamace

IV.1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě. Pro účely reklamace dle tohoto reklamačního řádu se má za přiměřenou lhůtu taková, kterou určí prodávající s ohledem na závažnost vady, jinak lhůta 30 dnů.

IV.2. Při uznání reklamace jako oprávněné má kupující přednostně nárok na odstranění vady dodáním chybějícího nebo náhradního zboží v rozsahu zboží vadného.

IV.3. Kupující je povinen spolu s vytčením vad zboží uvést způsob požadovaného odstranění vad zboží. Zvolený nárok nemůže kupující v průběhu reklamace měnit.

IV.4. Pokud má být provedena oprava vadného zboží a prodávající usoudí, že oprava je náročnější než dodání náhradního zboží, má právo kupujícím uplatněný nárok změnit a namísto opravy dodat náhradní zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny.

IV.5. V souvislosti s odpovědností za vady není prodávající povinen vyřizovat reklamace a odstraňovat bezplatně vady zboží na jiném místě, než v místě k tomu určeném. Kupující je před odesláním zboží povinen dohodnout se s prodávajícím na místě, kam bude zboží zasláno nebo kde bude provedeno posouzení reklamace.

IV.6. Neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě stanovené dle IV.1, má kupující nárok na slevu z kupní ceny a náhradu nákladů na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu.

IV.7. Náklady na dodání opraveného, náhradního nebo doplněného zboží kupujícímu hradí při uznané reklamaci prodávající.

IV.8. Pokud je kupujícím spotřebitel a smlouva byla uzavřena pomocí prostředků pro komunikaci na dálku, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

V. Vyloučení odpovědnosti za vady

V.1. Prodávající neodpovídá za vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

V.2. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující nesplnil povinnost stanovenou dle čl. III.2, III.3 a III.4 tohoto řádu. Prodávající v takovém případě neodpovídá ani za případnou vzniklou škodu.

V.3. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo zanedbáním odborné péče. Dále se nevztahuje na vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady zboží vzniklé chybnou údržbou, použitím nevhodných provozních prostředků či nedodržením provozních předpisů (např. o přepravě, manipulaci, skladování, umístění), nadměrným namáháním, chemickými a elektrolytickými vlivy, v důsledku vyšší moci, násilného poškození apod.

VI. Doplňující ustanovení

VI.1. Tento reklamační řád nabývá platnosti od 1. 4. 2013.

VI.2. V návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku je prodávající oprávněn provést jednostranně změny nebo úpravy tohoto reklamačního řádu. Prodávající na tuto změnu upozorní kupujícího v rámci webové prezentace www.labaracables.cz v časovém předstihu. Pokud kupující nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy reklamčního řádu písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněného nebo upraveného reklamačního řádu, považuje se taková změna za kupujícím odsouhlasenou.